Hiền Đức
Hiền Đức Group

Giá trị cốt lõi

“HIỀN – ĐỨC”
 
HIỀN - Hiền Đức Group đặt chữ HIỀN (Hiền tài) lên hàng đầu, lấy chữ Hiền là sức mạnh, nội lực mạnh mẽ, luôn coi trọng hiền tài. Thường xuyên xây dựng, đào tạo, thu hút đội ngũ nhân sự nâng cao trình độ....
 
ĐỨC - Hiền Đức Group đặt chữ ĐỨC (Đạo đức) song hành, là một nền tảng quan trọng nhất trong kinh doanh. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa...của Hiền Đức luôn xoay quanh và giữ gìn chữ Đức, có đạo đức, tận tâm tận tụy và hết lòng vì sự phát triển của Công ty.
 
Khi có sức mạnh của sự đoàn kết, hợp sức của hai phẩm chất “Hiền” và “Đức”, Công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và thành công rực rỡ…..
 

Bài viết liên quan

Môi trường làm việc
Ngày đăng: 28/02/2018  | 
Tại Hiền Đức Group, nhân viên được động viên phát huy tính chủ động và sáng tạo trong công việc, dám chịu trách nhiệm trước các công việc, nhiệm vụ của mình và lăn xả nhiệt tình trong công việc vì sự phát triển của Công ty.
Hiền Đức Group xây dựng văn hóa trao đổi cởi mở và thẳng thắn giữa các thành viên nhân viên trong Công ty dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. 
Nhân viên được khuyến khích đóng góp các ý tưởng sáng tạo cho sự phát triển của Công ty, nêu các ý kiến đóng góp để cải tiến quy trình.